Algemene Voorwaarden

MagicBOX hierna te noemen: “Leverancier”, MagicBOX is gevestigd te Almere.

 

Algemene bepalingen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

 

Aanbiedingen en offertes

 

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot de in de offerte aangegeven datum. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Leverancier aan de opdracht. Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging bindend. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

 

Prijs

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro’s, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten ter zake vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
De MagicBOX wordt verstuurd op een pallet met een speciale vervoerder, de verzendkosten zijn voor rekening klant.

 

Bij bestellingen onder de €100.00 excl. BTW, berekenen we €6.95 verzendkosten.

 

Levertijd

 

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, nog ontbinding van de overeenkomst vorderen.

 

Afname, transport, lossing

 

Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken op verantwoordelijkheid van de afnemer, desgewenst kan een zending op verzoek verzekerd worden verstuurd of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van de Leverancier. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft meegedeeld, is afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijk termijn na deze melding tot afname verplicht. Leveringen geschieden.

 

Betaling.

 

Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag vooruitbetalen volgens een van de op de website aangegeven betalingsmethoden.

 

Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Leverancier kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het voorgaande lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid. Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

 

Garantie/Retourneren

 

Voorwaarden garantie

 

Je hebt een jaar garantie op de MagicBOX.
De LED verlichting heeft ±20.000 branduren en heeft kwalificatie IP20, dus niet bestand tegen water. De garantie op de draaischijf is 6 maanden. De draaischijf heeft een beperkt draagvermogen.

 

Garantie komt te vervallen wanneer de MagicBOX open is gemaakt of wanneer er aanpassingen of niet originele onderdelen worden gebruikt.
Indien anders aangegeven de MagicBOX altijd rechtstandig vervoeren en gebruiken, dit i.v.m. de dragende constructie.

 

Voorwaarden retournering

 

Retournering van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met MagicBOX.
Neem daarom altijd vooraf contact met ons op wanneer je een artikel wilt retourneren.
Hierbij geldt dat retournering alleen mogelijk is indien er gebreken zijn aan de MagicBOX binnen 8 werkdagen. Dit termijn gaat in vanaf de datum van ontvangst. Een retourzending is voor rekening en risico van jou als koper.

 

Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. De artikelen moeten onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen. Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in geval dat:

 

 

    1. afnemer langer dan 30 dagen in verzuim verkeert;

 

 

    1. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;

 

 

    1. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer. Ingeval van terugname van zaken    welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

 

 

Kwaliteit

 

Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens de toeleverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

 

In de MagicBOX Small – Square en Large hebben een deurtje die je kan gebruiken om extra spiegeling aan de voorkant te elimineren.
Vaak zie je in zeer spiegelende producten, denk hier aan glazen, keramische, zilveren en gouden producten, jezelf en de camera of “ruis” vanuit je achtergrond waar vandaan je fotografeert.
Door gebruik te maken van het deurtje maak je de MagicBOX bijna geheel gesloten en weerkaats het licht ook op de voorkant wat dan resulteert in licht van 6 kanten.
Hiernaast demonstreren we met een fles wijn wat het verschil is met en zonder het deurtje bij het fotograferen in de MagicBOX.

 

Ervaringen van MagicBOX gebruikers